Aktualitások

Köszöntő

Tisztelt Látogató!

Köszöntjük a Vértesi Erőmű Zrt. honlapján.

Oldalainkon keresztül tájékoztatjuk Önöket a Vértesi Erőmű Zrt. legfrissebb híreiről, megismerhetik az ország egyik legrégebbi hőerőművének és Magyarország egyetlen mélyművelésű bányájának történetét, cégünk folyamatban lévő környezetvédelmi projektjét és jövőbeni terveit.VÉRT fizikai részvények begyűjtési időszakának lezárása - Közlemény

Az MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1031 Budapest, Szentendrei út 207-209.; cégjegyzékszám: 01-10-041828, a továbbiakban: Egyedüli Részvényes), mint a Vértesi Erőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 2840 Oroszlány, külterület 0718/10 hrsz..; Cg.: 11-10-001396, a továbbiakban: Vértesi Erőmű Zrt.) egyedüli részvényese 105/2017 (VI.12.) és 125/2017 (07.04.) számú határozatával úgy határozott, hogy a Vértesi Erőmű Zrt. által kibocsátott 2.796.759 darab (azaz kettőmillió-hétszázkilencvenhatezer-hétszázötvenkilenc darab) egyenként 180,- Ft (azaz egyszáznyolcvan forint) névértékű, „A” sorozatú, valamint 1 darab (azaz egy darab) 180,- Ft (azaz egyszáznyolcvan forint) névértékű, „B” sorozatú, azonos tagsági jogokat biztosító, nyomdai úton előállított törzsrészvényeit 2.796.759 darab (azaz kettőmillió-hétszázkilencvenhatezer-hétszázötvenkilenc darab) egyenként 180,- Ft (azaz egyszáznyolcvan forint) névértékű „A” sorozatú, valamint 1 db 180,- Ft (egyszáznyolcvan forint) névértékű „B” sorozatú dematerializált törzsrészvénnyé alakítja.

A Vértesi Erőmű Zrt. jelen hirdetménnyel tájékoztatja Egyedüli Részvényesét, hogy tekintettel arra, hogy az Egyedüli Részvényes a nyomdai úton előállított részvényeket a kibocsátó Vértesi Erőmű Zrt. részére maradéktalanul benyújtotta dematerializált részvénnyé való átalakítás céljából, ezért 2017. augusztus 16. napján a részvénybegyűjtési időszak lezárul.

Az Egyedüli Részvényes az értékpapírszámla vezetőjét és értékpapírszámlájának számát a kibocsátó Vértesi Erőmű Zrt-nek szabályosan bejelentette.

A fentiekre tekintettel a nyomdai úton előállított részvények dematerializált értékpapírrá történő átalakításának értéknapja 2017. augusztus 17. napja.

Ezzel a nappal – azaz 2017. augusztus 17. napjával – a Vértesi Erőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 2840 Oroszlány, külterület 0718/10 hrsz..; Cg.: 11-10-001396) az általa kibocsátott, nyomdai úton előállított 2.796.759 darab (azaz kettőmillió-hétszázkilencvenhatezer-hétszázötvenkilenc darab) egyenként 180,- Ft (azaz egyszáznyolcvan forint) névértékű, „A” sorozatú, valamint 1 darab (azaz egy darab) 180,- Ft (azaz egyszáznyolcvan forint) névértékű, „B” sorozatú, azonos tagsági jogokat biztosító törzsrészvényeit – a részvények átalakításának feltételével – érvénytelenné nyilvánítja.

Az érvénytelenné nyilvánított nyomdai úton előállított részvények helyébe lépő dematerializált törzsrészvények a nyomdai úton előállított részvényekkel azonos jogokat testesítenek meg.

VÉRT részvények dematerializálása - Közlemény

Az MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1031 Budapest, Szentendrei út 207-209.; cégjegyzékszám: 01-10-041828), mint a Vértesi Erőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 2840 Oroszlány, külterület 0718/10 hrsz..; Cg.: 11-10-001396, a továbbiakban: Vértesi Erőmű Zrt.) egyedüli részvényese 105/2017. (VI.12.) és 125/2017. (07.04.) számú részvényesi határozataival úgy határozott, hogy a Vértesi Erőmű Zrt. által kibocsátott 2.796.759 darab (azaz kettőmillió-hétszázkilencvenhatezer-hétszázötvenkilenc darab) egyenként 180,- Ft (azaz egyszáznyolcvan forint) névértékű, „A” sorozatú, valamint 1 darab (azaz egy darab) 180,- Ft (azaz egyszáznyolcvan forint) névértékű, „B” sorozatú, azonos tagsági jogokat biztosító, nyomdai úton előállított törzsrészvényeit 2.796.759 darab (azaz kettőmillió-hétszázkilencvenhatezer-hétszázötvenkilenc darab) egyenként 180,- Ft (azaz egyszáznyolcvan forint) névértékű „A” sorozatú, valamint 1 db 180,- Ft (egyszáznyolcvan forint) névértékű „B” sorozatú dematerializált törzsrészvénnyé alakítja.

A Vértesi Erőmű Zrt. a fentiek alapján, a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 10. § (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel, felhívja egyedüli részvényesét, hogy nyomdai úton előállított részvényeit – azok dematerializált részvénnyé történő átalakítása céljából – a Vértesi Erőmű Zrt-nek nyújtsa be. A benyújtás helye 1031 Budapest, Szentendrei út 207-209., az átalakítás megkezdésének időpontja 2017. július 19., az átalakítás időtartama 60 (azaz hatvan) nap, a részvény-átalakítás tervezett időpontja 2017. augusztus 17.

A Vértesi Erőmű Zrt. egyúttal felhívja egyedüli részvényesét, hogy a nyomdai úton előállított részvények benyújtásával egyidőben jelölje meg értékpapírszámla vezetőjét és jelentse be értékpapírszámla számát.

Azon nyomdai úton előállított részvényeket, amelyek be nem nyújtottnak minősülnek, a Vértesi Erőmű Zrt. sorszámmal nyilvántartásba veszi. Az érvényesen be nem nyújtott nyomdai úton előállított részvények helyébe lépő dematerializált részvényeket a Vértesi Erőmű Zrt. – az átalakítástól számított hat hónapon belül – befektetési szolgáltató vagy hitelintézet közreműködésével értékesíti. Az értékesítés eredménytelensége esetén a Vértesi Erőmű Zrt. köteles az értékesítésre nyitva álló határidő lejártát követően az alaptőkét leszállítani. Az érvénytelenné nyilvánított értékpapír forgalom tárgya nem lehet, azonban annak bemutatásával tulajdonosa követelheti részére a dematerializált értékpapír kiadását, vagy ha az értékesítés megtörtént, az értékesített dematerializált értékpapír ellenértékét. Az értékesített értékpapír ellenértékét a tulajdonos jelentkezéséig a Vértesi Erőmű Zrt. hitelintézetnél nyitott letéti számlán tartja. A benyújtási határidőt elmulasztó értékpapír-tulajdonos az igényének érvényesítéséig felmerült költségeket köteles megfizetni. Az értékpapír kiadása iránti követelés helyébe lépő pénzkövetelés elévülésére az értékpapírban megtestesített vagyoni igény elévülésére irányadó szabályok érvényesek