Aktualitások

Köszöntő

Tisztelt Látogató!

Köszöntjük a Vértesi Erőmű Zrt. honlapján.

Oldalainkon keresztül tájékoztatjuk Önöket a Vértesi Erőmű Zrt. legfrissebb híreiről, megismerhetik az ország egyik legrégebbi hőerőművének és Magyarország egyetlen mélyművelésű bányájának történetét, cégünk folyamatban lévő környezetvédelmi projektjét és jövőbeni terveit.



VÉRT fizikai részvények begyűjtési időszakának lezárása - Közlemény

Az MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1031 Budapest, Szentendrei út 207-209.; cégjegyzékszám: 01-10-041828, a továbbiakban: Egyedüli Részvényes), mint a Vértesi Erőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 2840 Oroszlány, külterület 0718/10 hrsz..; Cg.: 11-10-001396, a továbbiakban: Vértesi Erőmű Zrt.) egyedüli részvényese 105/2017 (VI.12.) és 125/2017 (07.04.) számú határozatával úgy határozott, hogy a Vértesi Erőmű Zrt. által kibocsátott 2.796.759 darab (azaz kettőmillió-hétszázkilencvenhatezer-hétszázötvenkilenc darab) egyenként 180,- Ft (azaz egyszáznyolcvan forint) névértékű, „A” sorozatú, valamint 1 darab (azaz egy darab) 180,- Ft (azaz egyszáznyolcvan forint) névértékű, „B” sorozatú, azonos tagsági jogokat biztosító, nyomdai úton előállított törzsrészvényeit 2.796.759 darab (azaz kettőmillió-hétszázkilencvenhatezer-hétszázötvenkilenc darab) egyenként 180,- Ft (azaz egyszáznyolcvan forint) névértékű „A” sorozatú, valamint 1 db 180,- Ft (egyszáznyolcvan forint) névértékű „B” sorozatú dematerializált törzsrészvénnyé alakítja.

A Vértesi Erőmű Zrt. jelen hirdetménnyel tájékoztatja Egyedüli Részvényesét, hogy tekintettel arra, hogy az Egyedüli Részvényes a nyomdai úton előállított részvényeket a kibocsátó Vértesi Erőmű Zrt. részére maradéktalanul benyújtotta dematerializált részvénnyé való átalakítás céljából, ezért 2017. augusztus 16. napján a részvénybegyűjtési időszak lezárul.

Az Egyedüli Részvényes az értékpapírszámla vezetőjét és értékpapírszámlájának számát a kibocsátó Vértesi Erőmű Zrt-nek szabályosan bejelentette.

A fentiekre tekintettel a nyomdai úton előállított részvények dematerializált értékpapírrá történő átalakításának értéknapja 2017. augusztus 17. napja.

Ezzel a nappal – azaz 2017. augusztus 17. napjával – a Vértesi Erőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 2840 Oroszlány, külterület 0718/10 hrsz..; Cg.: 11-10-001396) az általa kibocsátott, nyomdai úton előállított 2.796.759 darab (azaz kettőmillió-hétszázkilencvenhatezer-hétszázötvenkilenc darab) egyenként 180,- Ft (azaz egyszáznyolcvan forint) névértékű, „A” sorozatú, valamint 1 darab (azaz egy darab) 180,- Ft (azaz egyszáznyolcvan forint) névértékű, „B” sorozatú, azonos tagsági jogokat biztosító törzsrészvényeit – a részvények átalakításának feltételével – érvénytelenné nyilvánítja.

Az érvénytelenné nyilvánított nyomdai úton előállított részvények helyébe lépő dematerializált törzsrészvények a nyomdai úton előállított részvényekkel azonos jogokat testesítenek meg.

VÉRT részvények dematerializálása - Közlemény

Az MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1031 Budapest, Szentendrei út 207-209.; cégjegyzékszám: 01-10-041828), mint a Vértesi Erőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 2840 Oroszlány, külterület 0718/10 hrsz..; Cg.: 11-10-001396, a továbbiakban: Vértesi Erőmű Zrt.) egyedüli részvényese 105/2017. (VI.12.) és 125/2017. (07.04.) számú részvényesi határozataival úgy határozott, hogy a Vértesi Erőmű Zrt. által kibocsátott 2.796.759 darab (azaz kettőmillió-hétszázkilencvenhatezer-hétszázötvenkilenc darab) egyenként 180,- Ft (azaz egyszáznyolcvan forint) névértékű, „A” sorozatú, valamint 1 darab (azaz egy darab) 180,- Ft (azaz egyszáznyolcvan forint) névértékű, „B” sorozatú, azonos tagsági jogokat biztosító, nyomdai úton előállított törzsrészvényeit 2.796.759 darab (azaz kettőmillió-hétszázkilencvenhatezer-hétszázötvenkilenc darab) egyenként 180,- Ft (azaz egyszáznyolcvan forint) névértékű „A” sorozatú, valamint 1 db 180,- Ft (egyszáznyolcvan forint) névértékű „B” sorozatú dematerializált törzsrészvénnyé alakítja.

A Vértesi Erőmű Zrt. a fentiek alapján, a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 10. § (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel, felhívja egyedüli részvényesét, hogy nyomdai úton előállított részvényeit – azok dematerializált részvénnyé történő átalakítása céljából – a Vértesi Erőmű Zrt-nek nyújtsa be. A benyújtás helye 1031 Budapest, Szentendrei út 207-209., az átalakítás megkezdésének időpontja 2017. július 19., az átalakítás időtartama 60 (azaz hatvan) nap, a részvény-átalakítás tervezett időpontja 2017. augusztus 17.

A Vértesi Erőmű Zrt. egyúttal felhívja egyedüli részvényesét, hogy a nyomdai úton előállított részvények benyújtásával egyidőben jelölje meg értékpapírszámla vezetőjét és jelentse be értékpapírszámla számát.

Azon nyomdai úton előállított részvényeket, amelyek be nem nyújtottnak minősülnek, a Vértesi Erőmű Zrt. sorszámmal nyilvántartásba veszi. Az érvényesen be nem nyújtott nyomdai úton előállított részvények helyébe lépő dematerializált részvényeket a Vértesi Erőmű Zrt. – az átalakítástól számított hat hónapon belül – befektetési szolgáltató vagy hitelintézet közreműködésével értékesíti. Az értékesítés eredménytelensége esetén a Vértesi Erőmű Zrt. köteles az értékesítésre nyitva álló határidő lejártát követően az alaptőkét leszállítani. Az érvénytelenné nyilvánított értékpapír forgalom tárgya nem lehet, azonban annak bemutatásával tulajdonosa követelheti részére a dematerializált értékpapír kiadását, vagy ha az értékesítés megtörtént, az értékesített dematerializált értékpapír ellenértékét. Az értékesített értékpapír ellenértékét a tulajdonos jelentkezéséig a Vértesi Erőmű Zrt. hitelintézetnél nyitott letéti számlán tartja. A benyújtási határidőt elmulasztó értékpapír-tulajdonos az igényének érvényesítéséig felmerült költségeket köteles megfizetni. Az értékpapír kiadása iránti követelés helyébe lépő pénzkövetelés elévülésére az értékpapírban megtestesített vagyoni igény elévülésére irányadó szabályok érvényesek