hero_img

Környezetvédelem

A környezetvédelem az a társadalmi tevékenység, amely az emberi társadalom által saját ökológiai létfeltételeiben saját maga által okozott károsodások megelőzésére, a károk mérséklésére vagy elhárítására irányul. A környezetvédelem hasonlóságokat mutat a természetvédelemmel, ám míg az elsősorban az élő, természeti értékek megőrzéséért küzd, addig a környezetvédelem nagy hangsúlyt fektet az élhető, fenntartható környezet védelmére és kialakítására. Környezetvédelmi tevékenységekre irányuló kutatások sora vezette a szakembereket a felismeréshez, miszerint nem elég a káros anyagkibocsátásra fordítani a figyelmet, ezen felül sokkal fontosabb feladat, hogy racionálisan kellene gazdálkodni a bioszféra erőforrásaival és egész környezetünkkel.

Ennek szellemében társaságunk mindig is kiemelt figyelmet szentelt tevékenysége során a környezetvédelemre. A feladataink teljesítéséhez szükséges hatósági engedélyeket minden esetben beszerezzük az illetékes hatóságoktól, és az azokban foglalt előírásokat maradéktalanul betartjuk. Ezen túlmenően környezetszennyezést megelőző gondolkodással végezzük feladatainkat, illetve rekultiváljuk az elmúlt évtizedekben kialakult tájsebeket, ezáltal biztosítva a telephelyeink közelében élő lakosság, illetve növény- és állatvilág megóvását.

A Vértesi Erőmű Zrt. Integrált irányítási rendszert, ennek keretében 2008 óta MSZ EN ISO 14001 szabvány szerinti környezetirányítási rendszert is működtet. Minőségpolitikai céljai felsorolásában többek között kötelezettséget vállal arra is, hogy

  • folyamatosan megfelel a tevékenységeire vonatkozó (hazai és EU-s) jogszabályoknak, szabványoknak, hatósági és belső előírásoknak és ezt partnereitől is elvárja;

  • Magyarország energiaiparának meghatározó szereplőjeként partnerei és a többi piaci szereplő előtt példát mutat a tevékenységi körébe tartozó, környezetvédelmet érintő területeken;

  • feltárja, szabályozza és folyamatosan megfigyeli azokat a kritikus tevékenységeket, amelyek jelentős mértékű tényleges, vagy potenciális hatást fejtenek/fejthetnek ki a környezetre;

  • környezetvédelmi teljesítményének folyamatos ellenőrzésével és fejlesztésével az energiatakarékosságot, valamint a természeti erőforrások felhasználásának ésszerűsítését célozza meg;

  • a felhagyott telephelyek rekultivációinak, a területek újrahasznosításra való alkalmassá tételének tekintetében a legnagyobb gondossággal jár el;

  • Társaságunk – egy új jövőkép és telephely hasznosítás tervezése mellett – 2016. január 1-től erőmű konzerválási, bányabezárási, illetve rekultivációs tevékenységet végez, így környezetvédelmi feladataink nagy része is ezekhez kapcsolódik.

Az Oroszlányi erőmű telephelyre rendelkezünk egységes környezethasználati és környezetvédelmi működési engedéllyel (IPPC), amely 2023. július 31-ig érvényes. Az IPPC engedélyében foglalt környezetvédelmi követelményeket – az üzemeléssel közvetlenül összefüggő előírásokon kívül – társaságunk továbbra is betartja.

Az Oroszlányi erőmű és a 2004-ben bezárt Bánhidai erőmű zagyterére vonatkozóan társaságunk jogerős rekultivációs engedélyekkel rendelkezik, amelynek előírásai alapján a rekultivációs feladatok végrehajtása évek óta zajlik. A rekultivációs munkálatok egyes ütemeinek kivitelezőit társaságunk közbeszerzési eljárások lefolytatásával választja ki. A rekultivációs munkákat a vonatkozó engedélyekben leírt ütemterv szerint továbbra is folytatjuk. Célunk, hogy a korábbi zagytéri tájsebek helyén a vonatkozó 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet előírásainak teljesülésével tájba illeszkedő, környezetet nem veszélyeztető zöld felületeket hozzunk létre, megteremtve ezzel az utólagos ipari területként történő hasznosítás lehetőségét (pl. naperőművek létesítése).

Ezzel párhuzamosan a már korábban rekultivált telephelyeinken utómonitorozási feladatokat látunk el a vonatkozó hatósági engedélyek előírásai szerint. Ilyen telephelyek pl. a Tatabányai erőmű régi zagytere (V/C külfejtés), Mányi és Márkushegyi bányaüzemek környéke, stb., ahol a talajvizet rendszeres analitikai vizsgálattal ellenőrizzük annak érdekében, hogy az esetlegesen megjelenő vízszennyezés kimutathatóvá váljon, illetve ellenőrizzük a bányaüzemek esetében talaj utólagos mozgását is, szükség esetén a keletkező talajrepedéseket, hasadékokat megszüntetjük. Az elmúlt időszakban talajszennyezés nem jelentkezett az érintett területeken. Az évente több alkalommal folytatott monitoring tevékenységet folyamatosan, a legnagyobb gondossággal látjuk el.