Integritást sértő események bejelentése

A Vértesi Erőmű Zrt. a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény (Panasztörvény), valamint a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény, illetve a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló 339/2019. (XII. 23.) kormányrendelet előírásainak megfelelve – a szervezeti integritást sértő események, jogellenes cselekmények és mulasztások, valamint egyéb – visszaélések és panaszok bejelentésének fogadására dedikált (ún. „Whistleblowing”) csatornákat tart fenn.

Szervezeti integritást sértő eseménynek minősül különösen, de nem kizárólagosan

 • a Vértesi Erőmű Zrt. Etikai alapelveiben foglalt rendelkezések megsértése,

 • az MVM Csoport belső szabályozóinak megsértése szándékos vagy súlyosan gondatlan cselekmény, magatartás vagy mulasztás révén,

 • korrupció,

 • csalás,

 • visszaélés.

A bejelentővel szemben alapvető elvárás, hogy a bejelentést jóhiszeműen tegye meg, és minden általa ismert, releváns információt közöljön az eset megfelelő megítéléséhez és kivizsgálásához. A Vértesi Erőmű Zrt. biztosítja, hogy egyetlen bejelentőt se érjen hátrány, zaklatás vagy bármilyen egyéb retorzió vagy diszkrimináció annak következtében, hogy információt szolgáltat integritást sértő események gyanúja esetén, ugyanakkor a rosszhiszeműen tett hamis, valótlan bejelentés annak tartalmától függően jogi következményeket vonhat maga után. A bejelentőt akkor sem érheti hátrány, ha az általa jóhiszeműen tett bejelentés a vizsgálat során megalapozatlannak bizonyul.

A bejelentések eredményes vizsgálatához legalább az alábbi információk megadása szükséges:

 • az Etikai alapelvek megsértése vagy egyéb szervezeti integritást sértő vétség miatt bepanaszolt személy beazonosításához alapvetően szükséges adatok;

 • a bejelentett szervezeti integritást sértő esemény, etikai vétség, szabályszegő magatartás, minél konkrétabb, részletesebb leírása (helyszín, időpont, cselekmény, érintett természetes vagy jogi személyek);

 • az eset bizonyítására alkalmas, a bejelentő rendelkezésére álló dokumentumok, információk, bizonyítási eszközök és/vagy azok fellelhetőségére vonatkozó adatok;

 • azon személyek megjelölése, akik tanúsíthatják vagy tudomással bírhatnak a bejelentett eseményről, cselekményről, annak körülményeiről,

 • a bejelentő nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a bejelentést jóhiszeműen teszi meg.

A bejelentéseket a következő csatornákon lehet megtenni:

 • E-mailben: compliance@vert.hu

 • Postai úton vagy személyesen: Vértesi Erőmű Zrt. Compliance Funkció részére/felkeresésével 2841 Oroszlány, Pf. 23

Amennyiben a bejelentés megtételére postai úton kerül sor, a bejelentést zárt borítékban kell megküldeni azzal, hogy azt el kell látni a következő felirattal: „Compliance Funkció részére – Integritást sértő esemény bejelentése”.

Az integritást sértő események bejelentésével kapcsolatos további tudnivalók:

 • az email fiók ellenőrzése napi szinten megtörténik,

 • a Vértesi Erőmű Zrt. minden bejelentést megvizsgál,

 • lehetőség van anonim bejelentésre, azonban ebben az esetben is szükséges, hogy a Vértesi Erőmű Zrt. előtt legalább a bejelentő valamely elérhetősége (pl. e-mail cím, postacím vagy postafiók cím) ismert legyen a vizsgálat hatékony lefolytatásának elősegítése, a további információadás és a visszacsatolás lehetőségének biztosítása céljából,

 • a bejelentő személye – amennyiben nem anonim bejelentésről van szó – harmadik személyek előtt nem fedhető fel sem a vizsgálat során, sem pedig azt követően (kivéve azt az esetet, ha a felfedést jogszabály írja elő),

 • a bejelentés bizalmas kezelése biztosított, a bejelentés tartalmára és a bejelentésben érintett személyre vonatkozó információkat – a bejelentésben érintett személy tájékoztatásán túl – a Vértesi Erőmű Zrt. más szervezeti egységével vagy munkatársával kizárólag a bejelentés értékeléséhez, illetve a vizsgálat lefolytatásához feltétlenül szükséges mértékben oszthatják meg,

 • a bejelentések kivizsgálására a Vértesi Erőmű Zrt. vonatkozó belső szabályzatának megfelelően kerül sor (VERT-BSz-075 A Vértesi Erőmű Zrt. Szervezeten belüli integritást sértő események kezelésének belső szabályzata).

Amennyiben a bejelentést

 • ugyanazon bejelentő ismételten, a korábbival azonos tárggyal, tartalommal tette meg;

 • nem a Panasztörvény szerint bejelentésre jogosult személy tette meg és a bejelentés az érdemi vizsgálathoz nem tartalmaz elégséges információt;

 • azonosíthatatlan bejelentő tette meg és a bejelentés az érdemi vizsgálathoz nem tartalmaz elégséges információt;

 • a közérdek vagy nyomós magánérdek a bejelentésben érintett természetes vagy jogi személy jogainak a bejelentés kivizsgálásából eredő korlátozásával nem állna arányban a bejelentés érdemi kivizsgálása mellőzhető.

Az eljárás első lépéseként megvizsgálásra kerül, hogy a bejelentés alapján fennáll-e integritást sértő esemény gyanúja, és amennyiben igen, integritást sértő esemény érdemi vizsgálatára irányuló eljárás indul, mely vizsgálati jelentéssel zárul.

A bejelentő természetes személy a bejelentés megtételével az „Adatkezelési tájékoztató integritást sértő eseményt bejelentőknek” című adatkezelési tájékoztatóban foglaltak alapján hozzájárul személyes adatainak a tájékoztatóban foglaltak szerinti kezeléséhez.

A bejelentő természetes személy, a bejelentésről érdemi információval rendelkező természetes személy és a bejelentéssel érintett természetes személy jogairól és kötelezettségeiről és egyéb hasznos tudnivalókról további részletes információk elérhetőek az alábbi linkeken: